จังหวัดเชียงใหม่มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่อำเภอที่มีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว.มากที่สุด

  
     ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2549 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอรวมทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนได้ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด และจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิออกมาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดในการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง
ผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวปรากฎว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 78.86 เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2549 มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 74.34 เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศเช่นกัน
เพื่อเป็นเกียรติแก่อำเภอและกิ่งอำเภอที่รณรงค์ให้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณ ให้กับทั้งระดับอำเภอและกิ่งอำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดอันดับที่ 1-5 ในระดับตำบลอันดับที่ 1-3 ของทุกอำเภอ และระดับเขตเลือกตั้ง
โดยพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณระดับอำเภอ กิ่งอำเภอและระดับเขตเลือกตั้ง ได้จัดขึ้นในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ มีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ตามผลดังนี้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลำดับที่ 1 อำเภอแม่วาง ร้อยละ 86.37 ลำดับที่ 2 กิ่งอำเภอแม่ออน ร้อยละ 85.15 ลำดับที่ 3 อำเภอสันป่าตอง ร้อยละ 85.02 ลำดับที่ 4 อำเภอหางดง ร้อยละ 84.71 และลำดับที่ 5 อำเภอดอยสะเก็ด ร้อยละ 83.02 ส่วนระดับเขตเลือกตั้งได้แก่เขตเลือกตั้งที่ 6 ซึ่งประกอบด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง ร้อยละ 84.71
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ลำดับที่ 1 อำเภอแม่วาง ร้อยละ 83.68 ลำดับที่ 2 กิ่งอำเภอแม่ออน ร้อยละ 82.05 ลำดับที่ 3 อำเภอจอมทอง ร้อยละ 81.73 ลำดับที่ 4 กิ่งอำเภอดอยหล่อ ร้อยละ 81.70 และลำดับที่ 5 อำเภอสันป่าตอง ร้อยละ 81.43
ส่วนการมอบโล่เกียรติคุณในระดับตำบลที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดอันดับที่ 1-3 ขแงทุกอำเภอนั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองแล้ว
 
, อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม