จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการป้องกันปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม

  
    จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมกว่า 500 หมู่บ้าน และพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกว่า 200 หมู่บ้าน ซึ่งต้องเตรียมการรองรับเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปีนี้
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันปัญหาจากอุทกภัยในฤดูฝนที่กำลังมาถึงว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันอุทกภัยและโคลนถล่มขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดทำแผนงาน จัดเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทำการซักซ้อมให้มีความเข้าใจอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับทราบเพื่อปฏิบัติตามแผนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 559 หมู่บ้าน และพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 228 หมู่บ้าน กระจายอยู่ในทุกอำเภอ
ทางด้านนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า อุทกภัยและดินถล่มหากเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก และเป็นภัยที่ป้องกันการเกิดไม่ได้ แต่ก็สามารถป้องกันความสูญเสียได้โดยการเตือนและอพยพล่วงหน้า ดังนั้น ขอให้ทุกอำเภอเตรียมการเรื่องการเตือนภัยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยให้ดี เพราะหากมีความสูญเสียเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบ
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม