ประชาชนชาวเชียงใหม่จำนวนมากร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเลิกบุหรี่ ทำดีถวายในหลวง

  
     นายกฤษฎาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เลิกบุหรี่ ทำดี ถวายในหลวง ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยังถนนต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้กำหนดคำขวัญว่า บุหรี่ทุกชนิด นำชีวิตสู่ความตาย โดยดูจากสถิติปี 2547 พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สูงถึงปีละ 52,000 คน หรือวันละ 142 คน คิดเป็นชั่วโมงละ 6 คน และ หนึ่งในสี่ของผู้เสียชีวิตจากบุหรี่อยู่ในวัยกลางคน และบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่คุกคามถึงชีวิต 25 โรค ได้แก่ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด และ โรคหัวใจ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 25 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2549 นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อการงดสูบบุหรี่ขึ้น มีการทำลายบุหรี่ และขี่จักรยานรณรงค์ไปตามถนนสายต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อร่วมแรงร่วมใจ เลิกบุหรี่ ทำความดีถวายในหลวง ในวโรกาสสำคัญที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่