ม.รภ.เชียงใหม่ จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นการเป็นคนเก่ง คนดี และมีความรู้คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาใหม่ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์และความคิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
สำหรับในปีการศึกษา 2554 นี้ มีนักศึกษาใหม่ภาคปกติจำนวนกว่า 5,000 คน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้มอบหมายให้แต่ละคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการเอง ดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2554 ณ ค่ายม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 
19 พฤษภาคม 2554 , 17:40 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่