ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมรมภาคที่ 1 จัดการบรรยายพิเศษ สร้างธุรกิจแบบยั่งยืนด้วยแบรนด์

  
     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมรมภาคที่ 1 ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สร้างธุรกิจแบบยั่งยืนด้วยแบรนด์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ทั่วไปหรือรายสาขาและผู้ประกอบการทั่วไปทีมีพื้นฐานและผู้มีประสบการณ์ในการจัดการบริหารธุรกิจเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ขั้นสูงระยะยาว ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 19-23 พฤษภาคม 2554 เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่เคยผ่านการฝึกอบรมไปแล้วได้ต่อยอดความคิด และเพิ่มพูนทักษะอย่างก้าวหน้าและแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจใหม่ อันเป็นการบริหารธุรกิจสู่ระบบสากล เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ให้เกิดการขยายการค้าและการลงทุน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสการขยายธุรกิจในอนาคต
หัวข้อการฝึกอบรมที่น่าสนใจประกอบด้วย แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โอกาสและลู่ทางของธุรกิจไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี กลยุทธ์การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์การแข่งขันในตลาดเสรี เทคนิคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ สูตรสำเร็จการสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น อาจารย์ วิศิษฏ์ เตชะเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย และ อาจารย์ พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ดร.อำพล กิตติอำพล เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังได้มีการศึกษาดูงาน ศึกษาสภาพเศรษฐกิจการค้าเมืองเซี่ยงไฮ้ บริษัท ซีพี จำกัด มหาชน เยี่ยมชมตลาดส่งสินค้าเมืองอี้อู และศูนย์การค้าส่งเมืองตงหยาง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
19 พฤษภาคม 2554 , 17:43 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่