เครือข่ายกะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาสมานฉันท์ ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 3 มิถุนายน นี้

  
     นายไวยิ่ง ทองบือ ผู้ประสานงานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (สกว.) จะจัดเวทีเสวนาเรื่อง สมานฉันท์ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2549 ณ อาคาร Uniserv มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักวิชาการ ผู้นำชนเผ่า และสื่อมวลชนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในประเด็นประวัติศาสตร์ของชาวกะเหรี่ยงในประเทศทไย สถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับชาวกะเหรี่ยง มองเขา มองเรา และมุมมองจากต่างวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมชาวกะเหรี่ยง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันในสังคม โดยเฉพาะคนกลุ่มใหญ่ที่มีต่อคนกลุ่มน้อย นัยที่มีต่อสถานการณ์ความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมในที่อื่น ๆ ของประเทศ โดยตั้งเป้าให้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ เข้าใจและยอมรับสังคมที่แตกต่างหลากหลาย บนพื้นฐานของความแตกต่างด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม การเสวนา สมานฉันท์ ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จัด ณ อาคาร Uniserv มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3 มิถุนายน 2549 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในวันและเวลาดังกล่าว
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่