มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาบริหารจัดการกอล์ฟ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

  
    มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาบริหารจัดการกอล์ฟ ทั้งส่วนกลางกรุงเทพมหานครและที่จังหวัดเชียงใหม่ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกิดศิริ ทองศิริ ประธานโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2554 นี้ สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยระดับปริญญาตรีเปิดสอน 2 สาขาคือ สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ และสาขาวิชาผู้ฝึกสอนกอล์ฟ (Teaching Pro)
เปิดรับผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หากจบปริญญาตรีแล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ส่วนนักกอล์ฟที่เป็นโปรก็สามารถเทียบโอนวิชาจากประสบการณ์ได้ นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่ไม่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือมีตำแหน่งหน้าที่ทางการบริหารของสถานประกอบการ ซึ่งเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ สภามหาวิทยาลัยก็สามารถพิจารณารับเข้าศึกษาได้ วิธีการเรียนใช้การสอนแบบ Block Course เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ส่วนระดับปริญญาโท จัดการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจมีภาคฤดูร้อน ใช้เวลาศึกษาภาคการศึกษาปกติภาคละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยสอบผ่านได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ไม่น้อยกว่า 3.00 หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องจากภาคการศึกษาสุดท้าย ก็ให้นับรวมด้วย ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดหลักสูตร 169,000 บาท สามารถแบ่งชำระเป็น 5 งวดๆ ละ 33,800 บาท
ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครและสมัครได้ ณ สำนักงานโครงการ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กทม. โทรศัพท์ 0-2310-8670-1 สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดต่อได้ที่อาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เดิม ถนนโชตนา โทรศัพท์ 0-5322-6329-30 หรือที่สนามไดรฟ์กอล์ฟกัซซัน สารภี โทรศัพท์ 0-5396-3294 หรือที่คุณพิศาล เจ้าหน้าที่โครงการ 082-1890827 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
 
22 พฤษภาคม 2554 , 22:48 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่