การศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริมและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกันจัดงานสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2549

  
     ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2549 ภายใต้คำขวัญ “อย่าทำให้แผ่นดินกลายเป็นทะเลทราย” ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2549 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมภายในงานมีการเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 60 ปี และด้านสิ่งแวดล้อม จุดศึกษาดูนก การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับคำขวัญในงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2549 นี้คือ “เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ” ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากแหล่งน้ำทั่วโลกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และความอุดมสมบูรณ์ การที่โลกร้อนขึ้นเกิดความแห้งแล้ง ซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ****************************
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่/