นโยบายรับน้องใหม่ปี 2549 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นความสมัครใจและไม่รุนแรง

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดนโยบายต้อนรับน้องใหม่ปีนี้จะต้อง สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ สร้างสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นในปี 2549 นี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิญญาว่าด้วยการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ พอสรุปได้ว่า กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในปีการศึกษา 2549 จะต้องจัดอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เกิดความอบอุ่นประทับใจ เป็นประเพณีที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พี่น้อง ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นความสมัครใจ ไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ไม่มีความรุนแรง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวอีกว่า สำหรับปฏิญญาดังกล่าวนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาและผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม ทั้ง 20 คณะ นอกจากนั้น ยังได้เปิดศูนย์เฝ้าระวัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Call Center) เพื่อรับแจ้งการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผู้พบเห็นสามารถโทรแจ้งได้ที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0-5394-3060 หัวหน้างานหอพักนักศึกษา โทร. 0-5394-3036 หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา โทร.0-5394-3041 ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา โทร. 0-5394-3031 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและนันทนาการ โทร.0-5394-1014 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร. 0-5394-1006 ตลอดจนผู้บริหารที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษาของทั้ง 20 คณะ ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามควรแก่กรณี นับตั้งแต่พักการเรียนไปจนถึงลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม