มช.ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 14 สาขาวิชา

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 14 สาขาวิชา
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 14 สาขาวิชาประกอบด้วย ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นั้น
บัดนี้ ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่าได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว และได้มีพระบรมราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถวายปริญญาดังกล่าว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวอีกว่า สำหรับ วัน เวลา และสถานที่ ที่จะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 14 สาขาวิชาดังกล่าวนั้น เมื่อทรงกำหนดเวลาที่แน่นอนแล้ว สำนักราชเลขาธิการจะได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม