กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการที่เชียงใหม่

  
    ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเห็นว่า การดูแลสุขภาพและส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุ 55 – 60 ปี ที่สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ นำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์หลังจากเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ
นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการว่า ต้องดูแลเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะอาหาร การออกกำลังกายและสุขภาพจิต นอกจากนั้นยังมีเรื่องการเงิน เรื่องครอบครัวและการทำงานแบบใหม่ ซึ่งหากมีการเตรียมตัวดีก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข
การสัมมนาครั้งนี้มีทั้งการแสดงปาฐกถา การบรรยาย การอภิปรายและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมสัมมนากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการศึกษาดูงานและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีข้าราชการและลูกจ้างประจำจากทุกกระทรวงและหน่วยงานอิสระที่มีอายุ 55-60 ปีเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 คน
 
, อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม