เชียงใหม่ประชุมกรรมการการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 10 เขต

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมกรรมการการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 10 เขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายมานพ ศักดาพร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1-10 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและติดตามการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 รวมทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 มีวาระการประชุมที่น่าสนใจประกอบด้วย
การเตรียมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง 10 เขตได้กำหนดสถานที่ไว้แล้วคือ เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงยิมเนเซี่ยม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนไว้ 1,025 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนไว้ 886 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 ข่วงสันกำแพง อ.สันกำแพง มีผู้ลงทะเบียนไว้ 827 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 หอประชุมที่ว่าการ อ.สันทราย มีผู้ลงทะเบียนไว้ 1,053 คน เขตเลือกตั้งที่ 5 หอประชุมที่ว่าการ อ.ฝาง มีผู้ลงทะเบียนไว้ 456 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 หอประชุมที่ว่าการ อ.เชียงดาว มีผู้ลงทะเบียนไว้ 326 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่ริม มีผู้ลงทะเบียนไว้ 864 คน เขตเลือกตั้งที่ 8 หอประชุมที่ว่าการ อ.หางดง มีผู้ลงทะเบียนไว้ 493 คน เขตเลือกตั้งที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 6 อ.จอมทอง มีผู้ลงทะเบียนไว้ 605 คน และเขตเลือกตั้งที่ 10 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด มีผู้ลงทะเบียนไว้ 424 คน ส่วนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการเลือกตั้งเอง ณ ลานอารีน่า บิ๊กซีดอนจั่น อ.เมือง มีผู้ลงทะเบียนไว้กว่า 44,000 คน โดยทุกแห่งกำหนดให้ลงคะแนนได้ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้รับทราบและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดเวทีกลางของแต่ละเขต การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้ง การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง การรับตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง การอบรมเจ้าหน้าที่เขตและอนุกรรมการอำเภอ ในการบันทึกผลคะแนนการเลือกตั้งด้วยโปรแกรม Excel การเก็บวัสดุอุปกรณ์หลังการเลือกตั้ง และการดำเนินการด้านงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
 
24 มิถุนายน 2554 , 01:09 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่