ศาลจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  
     ศาลจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาทซึ่งเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวม
นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปี 2554 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คู่ความมีโอกาสเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม รวมทั้งประหยัดเวลาและงบประมาณของทางราชการ ที่สำคัญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ รู้รักสามัคคีและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 กล่าวว่า การไกล่เกลี่ยจะเป็นผลดีเกิดขึ้นทั้งกับคู่ความและสังคมส่วนรวม เนื่องจากศาลจะพิพากษาให้ตามความต้องการที่ได้เจรจาตกลงกันของทั้งสองฝ่าย ทำให้แต่ละฝ่ายรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมตามต้องการ พร้อมกับได้เสียสละผลประโยชน์บางส่วนให้กับอีกฝ่าย สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกัน แทนความเคียดแค้นชิงชังจากการต่อสู้เพื่อเอาชนะกันเพียงอย่างเดียว
สำหรับโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปี 2554 กำหนดจัดระหว่าง 1 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2554 ดำเนินการในคดีแพ่งและคดีผู้บริโภค กับคดีอาญาความผิดอันยอมความได้และคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องโดยลำพัง ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายผลไปสู่คดีอาญาให้มากขึ้น ทั้งนี้ ในรอบ 8 เดือนก่อนดำเนินโครงการนี้ (ต.ค.53-พ.ค.54) มีคดีเข้าสู่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2,526 คดี ดำเนินการไกล่เกลี่ย 594 คดี ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 433 คดี และไม่สำเร็จ 161 คดี ส่วนเป้าหมายตามโครงการนี้จะดำเนินการไกล่เกลี่ยเฉลี่ยเดือนละ 97 คดี หรือตลอดโครงการ 84 วัน จำนวน 270 คดี
 
24 มิถุนายน 2554 , 01:11 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่