ม.พายัพ และเอแบคโพลล์ พร้อมเริ่ม Exit Poll ในการเลือกตั้งล่วงหน้า 26 มิ.ย.54 นี้

  
     มหาวิทยาลัยพายัพ และเอแบคโพลล์ เริ่มสำรวจผลการเลือกตั้ง ส.ส.54 ในการเลือกตั้งล่วงหน้า 26 มิถุนายน 2554 นี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทำความเข้าใจเรื่องการทำโพลล์ ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมสำคัญเพื่อส่วนรวมได้เป็นอย่างดี
ดร.รักษ์ พรหมปาลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวว่า ตามที่สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ และ สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ร่วมกันทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งบริเวณหน่วยเลือกตั้ง (Exit Poll) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 และในวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 นั้นถือเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการสู่สังคมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองแห่ง
ดร.รักษ์ พรหมปาลิต กล่าวอีกว่า การสำรวจครั้งนี้ ทีมงานเก็บข้อมูล จะมีบัตรแสดงตน และมีหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยจะปฏิบัติหน้าที่บริเวณทางออกหน่วยเลือกตั้ง ระยะห่างไม่น้อยกว่า 20 เมตรจากคูหาเลือกตั้ง เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วเดินออกนอกหน่วยเลือกตั้ง พนักงานเก็บข้อมูลจะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรอกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็น โดยข้อมูลแต่ละคนจะถูกเก็บเป็นความลับ หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปประมวลผลตามหลักวิชาการ ทำการเผยแพร่ผลการสำรวจ หลังเวลา 15.00 น. หลังปิดหีบเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 จึงขอความร่วมมือจากประชาชนชาวเชียงใหม่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าว ซึ่งการสำรวจดังกล่าวนี้จะไม่ส่งผลร้ายใด ๆ ต่อผู้ตอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งแล้วว่าการสำรวจพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนบริเวณหน่วยเลือกตั้ง (Exit Poll) สามารถทำได้ แต่ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจดังกล่าวก่อนเวลาปิดการลงคะแนน นอกจากนั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทราบถึงการทำ Exit Poll ครั้งนี้แล้วเช่นกัน
สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ โพลล์ (Poll) ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า เกิดขึ้นมาแล้วหลายศตวรรษ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีการสำรวจอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้ทำโพลล์ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง บางโครงการทำการสำรวจโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ถูกต้อง ผลของโพลล์จึงมีคุณภาพสูง ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีความเที่ยงตรง เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และมีคุณค่า สามารถใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นข้อมูลชี้นำสังคมในที่ทางถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้
 
25 มิถุนายน 2554 , 23:37 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่