รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ สื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งอย่างมีจรรยาบรรณ

  
     กรมประชาสัมพันธ์ระดมสื่อในสังกัดรายงานผลการเลือกตั้ง ขณะที่รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ สื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งอย่างมีจรรยาบรรณ
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 กรกฎาคม 2554 กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลัก มีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนในการเตรียมการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์นโยบายผู้สมัคร ผ่านสื่อในสังกัด เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์อย่างเท่าเทียม อีกทั้งประชาสัมพันธ์สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ล่าสุดได้จัดประชุมสื่อมวลชนที่โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร เพื่อความเข้าใจกฎหมายเลือกตั้ง รวมทั้งขอบเขตของการนำเสนอข่าวสาร สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งเรื่องการเสนอผลโพลล์ ที่อาจจะส่งต่อความรู้สึกของประชาชน ซึ่งตามกฎหมายห้ามเสนอผลโพลล์ 7 วันก่อนเลือกตั้ง และเรื่องการนำเสนอข่าวไม่สร้างสรรค์ ไม่ถ่วงดุลข่าว ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ซึ่งสื่อมวลชนควรเสนอข่าวอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและมีจรรยาบรรณในการนำเสนอ
สำหรับวันเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 กรมประชาสัมพันธ์ได้ระดมสื่อในสังกัด ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและประชาสัมพันธ์จังหวัด รายงานข้อมูลข่าวสารและผลการนับคะแนน โดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ จนกระทั่งประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในทุกพื้นที่ของประเทศ
 
28 มิถุนายน 2554 , 16:34 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่