สัมมนารวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 13 ที่เชียงใหม่

  
    สำนักนโยบายและแผนพลังงาน จัดสัมมนารวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 13 สำหรับข้าราชการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 17 พฤษภาคม 2548 ให้หน่วยราชการเป็นแกนนำอย่างจริงจังในการลดใช้พลังงานทั้งไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการ (Key Performance Index; KPI) มีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้ดูแลติดตามผล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา และเพื่อทราบวิธีปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ สร้างความเข้าใจในแนวทางจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้แต่ละส่วนราชการ โดยอ้างอิงค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต สนพ. จึงได้จัดประชุมสัมมนา รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน ทั่วประเทศ ระหว่าง 30 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2554 รวม 13 ครั้งทั่วประเทศ ซึ่งการสัมมนาครั้งที่ 13 จัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ มีข้าราชการจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมสัมมนา 200 คน
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อเป็นการพบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานกับวิทยากร และเป็นการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่สามารถลดใช้พลังงานได้ดีเด่น และรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับภาคเอกชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศด้านรณรงค์ลดใช้พลังงาน ทั้งนี้ หลังจากงานสัมมนาแล้ว สำนักนโยบายและแผนพลังงานยังได้เตรียมข้อมูลสำหรับคณะทำงานของทุกกระทรวง ให้สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำวิธีการต่างๆ สำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งทีมงานด้านเทคนิคเพื่อช่วยให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในด้านเทคนิคการดูแลและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อีกด้วย
 
28 มิถุนายน 2554 , 17:47 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่