เชียงใหม่เป็น 1 ในจังหวัดที่กรมสุขภาพจิตสำรวจอุณหภูมิใจของคนไทยทั่วประเทศ เดือน ก.ค.54

  
     กรมสุขภาพจิตเตรียมสำรวจอุณหภูมิใจของคนไทยทั่วประเทศ เดือนกรกฎาคม 2554 โดยพื้นที่ภาคเหนือกำหนดสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาและพิจิตร
นายทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตแจ้งว่า กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้สำรวจความเครียดของคนไทยรายไตรมาสภายใต้ชื่อ “การสำรวจอุณหภูมิใจของคนไทย” โดยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในผู้ที่มีโทรศัพท์บ้าน 16 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 210 คน รวม 4,200 คน เก็บข้อมูลทุก 3 เดือนคือ มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2554 นี้ กำหนดดำเนินการระหว่าง 4-10 กรกฎาคม 2554 ในทุกพื้นที่ของประเทศประกอบด้วย
กรุงเทพมหานคร และตัวแทนของแต่ละภาคคือ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม และสกลนคร ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี สระบุรี ราชบุรี และระยอง ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สตูล และนครศรีธรรมราช โดยการสัมภาษณ์จะใช้เวลา 3-7 นาที ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ความเครียด สาเหตุและวิธีแก้ไข พลังสุขภาพจิต และความมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งผู้สัมภาษณ์เป็นพยาบาล นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ผลสำรวจที่ได้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน และเผยแพร่ผ่านหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับการติดต่อ ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม เพื่อกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป
 
28 มิถุนายน 2554 , 17:48 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่