พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    กรมอุตุนิยมวิทยาลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ห้องประชุมวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา โดยนายศุภฤกษ์ ตันศรีรัตนวงศ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นตัวแทน กับมหาวิทยาลัยชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนร่วมลงนาม
นายศุภฤกษ์ ตันศรีรัตนวงศ์ อธิบดีกรมอุตุนายมวิทยากล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางด้านวิชาการครั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งฐานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายังได้กล่าวถึงสภาพอากาศในปีนี้ว่า ปริมาณฝนจะมากกว่าปกติ เริ่มจากประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ซึ่งประชาชนควรติดตามการแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการแจ้งเตือนเรื่องภัยน้ำท่วมหรือดินถล่ม แม้ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อนก็ขอให้เชื่อ และเตรียมการป้องกันหรืออพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการแจ้งเตือนนั้น
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม