จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับเสด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโท และสมเด็จพระราชินี ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายนนี้อย่างสมพระเกียรติ

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนึ่งในพระประมุขของประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จเยือนเชียงใหม่ในโอกาสนี้คือ พระราชาธิบดีแห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินี ซึ่งมีกำหนดเสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2549 โดยมีกำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งขณะนี้กำลังจัดงาน 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาเทิดไท้ ซึ่งได้นำความสำเร็จของการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้ง 6 ศูนย์มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม นอกจากนั้นพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินี ยังจะเสด็จเยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย และเยี่ยมชมบ้าน 100 อันพันอย่าง อำเภอหางดง โดยในการเสด็จเยือนเชียงใหม่ในครั้งนี้พระราชาธิบดีแห่งเลโซโท มีกำหนดจะเสด็จเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารด้วย สมเด็จพระราชาธิบดี เลตซีเย่ เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชเอโชเอที่ กับสมเด็จพระราชินีมาโมฮาโต เซเอโซ ปัจจุบันมีพระชนมพรรษา 42 พรรษา ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินี มาเซนาที เป็นผู้ก่อตั้งและพระราชทานรางวัล Prince of Mohato ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับเยาวชนที่บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างเลโซโทกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งกับไทย ยังถือว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น เพราะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2532
 
, อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่