กฎเหล็กกำเนิดสินค้าใหม่ ของ EU อาจส่งผลให้ไทยถูกตัดสิทธิในสินค้า 4 หมวด

  
     กฎเหล็กกำเนิดสินค้าใหม่ สำหรับสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากสหภาพยุโรป ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2557 อาจส่งผลให้ไทยถูกตัดสิทธิในสินค้า 4 หมวด
กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎเหล็กกำเนิดสินค้าใหม่ ความท้าทายและโอกาสของผู้ส่งออกไทย สำหรับสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากสหภาพยุโรป (The New EU-GSP Rules of Origin: Challenges and Opportunities for Thai Exporters) ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ข้อมูลแก่ภาคธุรกิจของไทย กลุ่มประชาสังคม ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎ ข้อบังคับใหม่ ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าภายใต้ข้อบังคับฉบับใหม่นี้ จะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้ามีแหล่งกำเนิดในไทยจริง โดยต้องมีเอกสารและข้อมูลยืนยันแหล่งกำเนิดสินค้าครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนด ล่าสุด คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำเสนอระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP เป็นการทั่วไปของ EU ใหม่ เน้นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2557 ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ลดลงเหลือเพียง 80 ประเทศจาก 176 ประเทศ โดยจะพิจารณาจากระดับรายได้และเกณฑ์ต่างๆ โดยสินค้าไทย 4 หมวดอาจถูกตัดสิทธิ GSP คือ เนื้อสัตว์ น้ำตาลและขนม อัญมณี และยานยนต์ขนส่ง จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจกับ GSP ใหม่นี้
สหภาพยุโรปประกอบด้วยสมาชิก 27 ประเทศ มีประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคน เป็นตลาดส่งออกสำคัญลำดับที่สองของไทยรองจากอาเซียน หรือร้อยละ 11 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย ปี 2553 ไทยส่งออไปสหภาพยุโรปมูลค่ากว่า 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า กว่า14,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
5 สิงหาคม 2554 , 16:51 น. , อ่าน 1150  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่