องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมเสนอชื่อครูสอนดี เพื่อร่วมกันเชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เพื่อร่วมกันเชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี โดยเปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอชื่อครูสอนดีเพื่อรับรางวัลครูสอนดี และทุนครูสอนดี หมดเขตเสนอชื่อ 25 สิงหาคม 2554 นี้
นายไพรัช ใหม่ชมพู ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี ปี 2554 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดย สำนักงานคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นตามเป้าหมายระดับประเทศในปี 2554 ที่จะคัดเลือกครูสอนดี 20,000 คน รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับการศึกษาดูงานเผยแพร่ผลงานและเงินรางวัล 10,000 บาท และครูผู้รับทุนสอนดี 600 คน ได้รับทุน 500,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชนและเพื่อนครูในพื้นที่ รวมทั้งคัดเลือกจังหวัดที่มีกระบวนการคัดเลือกครูสอนดี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 10 จังหวัด ดำเนินการ 3 ปีคือ ปี 2554-2556 โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการคัดเลือกครูสอนดี 558 คน ประมาณร้อยละ 3 ของครูทุกสังกัด 18,578 คน และครูรับทุน 17 คน
สำหรับกระบวนการคัดเลือกเริ่มจากเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เสนอชื่อครูจากครูสอนดีเด่นทุกสังกัดทั้งในและนอกระบบสู่คณะกรรมการระดับท้องถิ่น ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 จากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเสนอรายชื่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2554 และจะดำเนินการคัดเลือกให้เสร็จสิ้นประมาณเดือนธันวาคม 2554 แล้วส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อมอบรางวัลครูสอนดีและผู้รับทุนครูสอนดี รวมทั้งคณะกรรมการกลางจะทำการคัดเลือกจังหวัดดีเด่น 10 จังหวัดด้วย
สำหรับจุดเด่นของโครงการคัดเลือกครูสอนดีนี้คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ ไม่เน้นผลงานทางวิชาการหรือเอกสาร แต่จะใช้วิธีสัมภาษณ์ สังเกต สำรวจโดยกระบวนการทางสังคมเป็นหลัก เกณฑ์การพิจารณาให้หลักสอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง และมีความยืดหยุ่นใช้ได้กับครูทุกประเภท และการคัดเลือกใช้วิธียึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการที่มาจากตัวแทนหลายภาคส่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.sorndee.com
 
6 สิงหาคม 2554 , 20:05 น. , อ่าน 1141  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่