กิจกรรมเนื่องในวันรพี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

  
     หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ประธานมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย หน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทายาทพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทยที่มีต่อวงการนิติศาสตร์ไทย ทำให้กฎหมายไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าอานารยประเทศถึงปัจจุบัน เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งพิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลา นิทรรศการทางวิชาการ แข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงทุนการศึกษา การแสดงศาลจำลอง การรับบริจาคโลหิตและการแข่งขันกีฬา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติจากเจ้าจอมมารดาตลับ ทรงสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายไทย ณ สำนักไครสตเชิร์ซ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ทรงได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทางด้านกฎหมายเมื่อปี พ.ศ.2439 ทรงเป็นผู้วางรากฐานต่าง ๆ ด้านกฎหมายไทย ทรงเป็นประธานกรรมการยกร่างกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายไทยฉบับแรก ทรงรวบรวมกฎหมายตราสามดวง และทรงเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมของประเทศจากระบบเก่ามาสู่ระบบใหม่ ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศตราบจนปัจจุบัน
 
7 สิงหาคม 2554 , 10:24 น. , อ่าน 1141  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่