กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานมหกรรมวิถีชนเผ่าที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานมหกรรมวิถีชนเผ่าที่จังหวัดเชียงใหม่ นำ 36 ชนเผ่าในประเทศไทยและต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย
นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีชนเผ่า 2554 ภูมิปัญญาชนเผ่าและเรื่องเล่าอัตลักษณ์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเรียนรู้อัตลักษณ์ รวมทั้งภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ชนเผ่าพื้นเมืองหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีมากกว่า 36 ชนเผ่า หรือประมาณ ล้านสองแสนคน 3,881 หมู่บ้าน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ร้อยละ 80 อยู่ในภาคเหนือ โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง มีภาษา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและบริบททางสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ ให้ความสำคัญกับคนไทยทุกเผ่าพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค งานดังกล่าวมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับชนเผ่า การละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่า การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานแสดงสินค้าหัตถกรรมและอาหารชนเผ่า และอีกมากมาย
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก และได้ประกาศขยายเวลาปีทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลกถึงปี 2557 สำหรับประเทศไทยมีการรวมตัวเป็นชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยปีนี้มีตัวแทนชนเผ่าอินเดียนแดงจากประเทศแคนาดามาร่วมงานและแสดงศิลปวัฒนธรรมด้วย
 
7 สิงหาคม 2554 , 17:56 น. , อ่าน 1118  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่