ประชุมพิจารณากรอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เครือข่ายรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  
    ภาคี 4 ตำบล และ 2 เครือข่ายรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดประชุมพิจารณากรอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำแผนโดยชุมชนที่มีองค์กรเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง
เช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมบูรณาการกรอบแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเชื่อมโยงแผนงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มและร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ใน 4 ตำบลคือ ตำบลสุเทพและตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองควายและตำบลบ้านปง อำเภอหางดง และเครือข่ายชุมชน 2 เครือข่ายคือ เครือข่ายวิสาหกิจผู้ผลิตอาหารสัตว์ 3 ตำบล และกลุ่มร้านค้าดอยแก้ว ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอกรอบแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในส่วนของแต่ละองค์กรตามลำดับคือ ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ ตำบลหนองควาย ตำบลบ้านปง เครือข่ายวิสาหกิจผู้ผลิตอาหารสัตว์ 3 ตำบล และกลุ่มร้านค้าดอยแก้ว ซึ่งประกอบด้วยแผนหลักหน่วยงานละ 6 แผนคือ แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านวัด โบราณสถาน วัฒนธรรม ประเพณี แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านที่พัก โฮมสเตย์ สิ่งอำนวยความนะดวกและการรักษาความปลอดภัย แผนพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด และแผนงานพัฒนาบุคลากร นอกจากนั้น ยังมีผู้เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง ซึ่งคณะทำงานจะได้สรุปผลจากการประชุมครั้งนี้ไปปรับใช้เป็นแผนงานและโครงการ นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
 
17 สิงหาคม 2554 , 22:40 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่