BOI ประชุมนักลงทุนชาวต่างชาติในภาคเหนือ เพื่อชี้แจงนโยบายการลงทุน และมาตรการจูงใจในการลงทุน

  
     BOI ประชุมนักลงทุนชาวต่างชาติในภาคเหนือ เพื่อชี้แจงนโยบายการลงทุน และมาตรการจูงใจในการลงทุน ขณะที่ปัญหาหลักคือการขาดแคลนแรงงาน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 หรือ BOI จัดประชุม ผู้บริหารบีโอไอพบนักลงทุนชาวต่างชาติในภาคเหนือ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่ เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติได้รับทราบนโยบายการลงทุนที่ยั่งยืนและมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากผู้บริหารของบีโอไอ. พร้อมเป็นเวทีให้แจ้งปัญหาอุปสรรคในการลงทุนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารโดยตรง
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวว่านักลงทุนมองว่าการที่รัฐบาลใหม่มีเสถียรภาพ เป็นบรรยากาศที่ดีในการลงทุน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ขณะที่ BOI ได้มีมาตรการชักจูงการลงทุนหลายมาตรการ เช่น การลงทุนทางเทคโนโลยี มีประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเป้าหมาย ขณะที่การลงทุนในภาคเหนือนั้น BOI มีหลายมาตรการจูงใจ ทั้งการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี การละเว้นภาษีเครื่องจักร การลดภาษีรายได้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี ในธุรกิจที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทนั้น ส่งผลกระทบทั้งบวกและลบ โดยบริษัทขนาดใหญ่อาจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ขณะที่บริษัทเล็ก จะได้รับผลกระทบมากกว่า
อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบคือปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ผ่อนผันให้ใช้แรงงานที่มีค่าแรงต่ำชาวต่างชาติในหลายสาขา ขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมให้คนไทยไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ เช่น กัมพูชา ลาว อินเดีย พม่า อาฟริกา อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีแรงงานจำนวนมาก และบางแหล่งมีกำลังซื้อสูงด้วย
 
18 สิงหาคม 2554 , 12:29 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่