ม.แม่โจ้ จัดเสวนาพร้อมสาธิตการทำ ตุงและโคม

  
    คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวล้านนา จัดเสวนาพร้อมสาธิตการทำ ตุงและโคม ตามวิถีชีวิตคนล้านนา
คณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดเสวนาทางวิชาการและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ตุง โคม ในวิถีชีวิตคนล้านนา ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการการเสวนา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตุงและโคม ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการและสาธิตการประดิษฐ์ตุงและโคม โดยมี อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมหลายแขนงเป็นวิทยากร
ทั้งนี้เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกอันดีงามของชาติ ที่ได้รับการสั่งสมและสืบสานต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ความเจริญก้าวหน้าทางด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง รวมถึงตุงและโคม ซึ่งมีความผูกพันกับการประกอบพิธีกรรมของคนล้านนามาช้านาน การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา ตลอดจนศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ ของชาติ ให้ได้รับการสืบสาน และธำรงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน นับเป็นพันธกิจสำคัญที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะธำรงรักษาไว้
การจัดเสวนาและสาธิตครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานได้แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนแม่แก้ดน้อย โรงเรียนแม่แตง รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวนกว่า 400 คน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้หวังว่า บุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและมรดกล้ำค่าของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป
 
20 สิงหาคม 2554 , 21:12 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่