ผู้นำลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุม ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ประกาศตัวนำร่องนำกิจการลูกเสือชาวบ้านร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  
     ผู้นำลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ประกาศตัวเป็นจังหวัดนำร่องของการนำกิจการลูกเสือชาวบ้านร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 104 ตามโครงการ 100 ลูกเสือไทย 40 ปีลูกเสือชาวบ้าน เทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ตามแผนพัฒนาลูกเสือชาวบ้านเชิงรุก ซึ่งจะนำไปสู่การเผยแพร่สู่ประชาชนในชุมชน และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้านที่จะมีขึ้นในปีนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กิจการลูกเสือชาวบ้านมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย ซึ่งปัจจุบันความแตกแยกทางความคิดด้านการเมือง ลูกเสือชาวบ้านเป็นองค์กรที่มีจุดยืน เทิดทูนสถาบัน ส่งเสริมความรัก สามัคคี ปรองดองของคนในชาติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้เชียงใหม่เป็นเมืองต้นแบบของความร่วมมือระหว่างกิจการลูกเสือชาวบ้านและท้องถิ่น สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง
สำหรับการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดภารกิจในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านแห่งชาติที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ครบวาระ 100 ปีลูกเสือไทยและ 40 ปีลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
 
21 สิงหาคม 2554 , 17:10 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่