สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุม การสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเรื่อง การสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำเป็นข้อคิดเห็นเสนอแนะเชิงนโยบายสู่คณะรัฐมนตรี
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมหารือเรื่อง การสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน โดยได้เชิญตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการมาร่วมหารือ ให้ความเห็น เสนอข้อเท็จจริงสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นข้อคิดเห็นเสนอแนะเชิงนโยบายสู่คณะรัฐมนตรี อันเป็นการสะท้อนปัญหาจากประชาชนสู่ภาครัฐ โดยประธานคณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอแนวทางเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนทางการท่องเที่ยว จะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี ต้องได้รับการยอมรับและร่วมมือของชุมชน ร่วมป้องกันก้าวผ่านปัญหาไปพร้อม ๆ กัน โดยต้องถูกกฎหมาย ถูกจรรยาบรรณ ทั้งผู้ค้า ลูกค้า และบุคลากรภายใน ถูกศีลธรรม มีคุณธรรมและรับผิดชอบสังคม อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
สำหรับประเด็นหารือประกอบด้วย การสร้างภูมิคุ้มกันโดยสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ การปรับตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในช่วงภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติ แต่ละภาคส่วนควรดำเนินการอย่างไร การสร้างความแข็งแรงด้านการเงินให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยอาศัยกระบวนการในการจัดตั้งกองทุนด้านการท่องเที่ยว รูปแบบกองทุนที่เหมาะสม ที่มาของแหล่งทุน และการบริหารจัดการกองทุน ควรทำอย่างไร
การจัดสัมมนาดังกล่าวดำเนินในส่วนของภาคเหนือมีการจัดทำ Focus Group ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอปาย และที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนี้จะไปดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
 
22 สิงหาคม 2554 , 13:25 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่