กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ เชื่อมโยง GMS

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 นายณรงค์ คองประเสริฐประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการจัดสร้างเครือข่ายด้านโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การอบรมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การจัดทำแผนแม่บทรายจังหวัด การนำระบบซอฟแวร์มาใช้ในระบบโลจิสติกส์ และการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย จะมีการนำผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานที่ด่านปาร์ดังเบซาร์ เพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์และระบบการจัดการด้านภาษี เพื่อนำมาเสนอแนะปรับปรุงการทำงานด่านเชียงแสนและด่านแม่สาย ในอนาคต นอกจากนี้ยังจะไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ประชุมนานาชาติในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริหารจัดการศูนย์ประชุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะเป็นเสมือนศูนย์แสดงสินค้าของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อจำลองไว้รองรับศูนย์ประชุมนานาชาติที่จะแล้วเสร็จในปี 2556
ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้ว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำซอฟแวร์ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง GMS ภายในวงเงิน 4 ล้านบาท
 
22 สิงหาคม 2554 , 16:58 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่