เชิญโรงงานทั่วประเทศร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน เพื่อเป็นแนวป้องกัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนโรงงานทั่วประเทศร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน เพื่อเป็นแนวป้องกันระหว่างโรงงานและชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายชุมพล ชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน เพื่อเป็นแนวป้องกัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดสัมมนาดังกล่าวแก่ตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระแสแนวป้องกันสีเขียวหรือ Protection Strip ในเขตชุมชนอุตสาหกรรมนั้น เป็นการตื่นตัวของประชาชนเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกหันมาใส่ใจเรื่องดังกล่าวจึงได้เกิดกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม ในลักษณะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยได้มีการประสานกับศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ในทุกจังหวัด โดยตั้งเป้ามีการปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกัน 1000 โรงงานทั่วประเทศในปีนี้ โดยให้ 1 โรงงานดูแล 1 ชุมชนและในอนาคตอันใกล้จะส่งเสริมให้เกิด 1 โรงงานอุตสาหกรรม 1 แนวป้องกันสีเขียวชุมชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศพร้อมใจจัดทำโครงการ ปลูกต้นไม้ในโรงงาน แนวป้องกันสีเขียวเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว เป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการการจัดทำแนวป้องกันในการจัดระยะห่างของพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านที่ติดกับชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในความปลอดภัย โดยได้เริ่มต้นโครงการร่วมกับ 25 โรงงานและ 3 เขตประกอบการ รวม 28 แห่ง ในพื้นที่นอกนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง หรือระยองโมเดล และขยายผลไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เชิญชวนโรงงานทั่วประเทศร่วมโครงการ
 
23 สิงหาคม 2554 , 15:38 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่