มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายเอี่ยม งามดำรงค์ รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานลงนามในบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อความก้าวหน้าด้านวิทยาการทางการเกษตร 4 ด้านคือ การสนับสนุนงบประมาณด้านวิชาการ การวิจัยและที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน การพัฒนาและร่วมมือของโครงการวิจัยด้านต่างๆ และการสนับสนุนทั้งด้านสถานที่ งบประมาณและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกด้าน ในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวภายหลังพิธีลงนามว่า สิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกันดำเนินการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ต่อนักศึกษา ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาให้กว้างขวางไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำเนินมาก่อนหน้านี้แล้วกว่า 50 ปี ทั้งร่วมกันผลักดันด้านสัตวบาล การจัดการธุรกิจเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร จนเมื่อปี 2544 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้ความสนใจการผลิตพืชหลายชนิดและแหล่งพันธุกรรมพืชของประเทศไทย จึงเชื่อว่าด้วยศักยภาพและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน จะสามารถขับเคลื่อนการเกษตรของไทยซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
 
26 สิงหาคม 2554 , 23:10 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่