ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 คัน กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 มกราคม 2552 เวลา 10.30 น. ผู้สนใจเข้าประมูลราคาไปลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่ไม่ลงลายมือชื่อไว้ จะไม่มีสิทธิเข้าประมูลราคาในการขายทอดตลาดในครั้งนี้
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2552
 • หมดเขต    09/01/2552
 • อ่าน   741
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294