ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประชาพิจารย์(ร่าง)รายละเอียดคุณเฉพาะเครื่องพิมพ์ขนาด A3 แบบฉีดหมึก
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า เชียงใหม่ มีความประสงค์ขอเชิญร่วมประชาพิจารย์(ร่าง)รายละเอียดคุณเฉพาะเครื่องพิมพ์ขนาด A3 แบบฉีดหมึก โดยส่งข้อทักท้วงได้ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1493
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/02/2562
 • หมดเขต    04/02/2562
 • อ่าน   68
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294