ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประชาพิจารย์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะจ้างยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประชาพิจารย์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะจ้างยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยส่งข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะได้ระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1493,0 5321 1164
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2562
 • หมดเขต    27/02/2562
 • อ่าน   85
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294