ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างปรับปรุง ดักแปลงสำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดจ้างปรับปรุง ดักแปลงสำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยา5%C3%E1%C5%D0%CA%E8%A7%E0%CA%C3%D4%C1%E0%BC%C2%E1%BE%C3%E8%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3+%A8%D3%B9%C7%B9+1+%C3%D2%C2%A1%D2%C3+%BC%D9%E9%CA%B9%E3%A8%B5%D4%B4%B5%E8%CD%A2%CD%AB%D7%E9%CD%E0%CD%A1%CA%D2%C3%E4%B4%E9%B7%D5%E8+%A7%D2%B9%A1%D2%C3%E0%A7%D4%B9+%A1%D2%C3%A4%C5%D1%A7%E1%C5%D0%BE%D1%CA%B4%D8+%A4%B3%D0%E0%A1%C9%B5%C3%C8%D2%CA%B5%C3%EC+%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   //
 • หมดเขต    //
 • อ่าน   363
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294