ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาจัดงานรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย
 •     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จ้างเหมาจัดงานรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP และเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกซื้อ/บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 หรือ www.moac-info.net/chiangmai/
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    10/09/2555
 • อ่าน   373
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294