ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายอาคารด้วยวิธีขายทอดตลาด
 •     กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ประมูลขายอาคารด้วยวิธีขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ทำการเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการงานส่งกำลังบำรุง ชั้น 2 อาคารฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาจะต้องลงลายมือชื่อกับเจ้าหน้าที่ งานส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    20/12/2555
 • อ่าน   397
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294