Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย ได้จัดการประกวดถ่ายภาพ "มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิศพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" และสม
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  01/12/2557
  399
 • ด้วยในวาระ ๙๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ๒๕๕๗ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  01/12/2557
  295
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
 • ด้วยสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
  26/11/2557
  329
 • สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดทำโครงการ "งานของดีที่แม่หอพระ" ครั้งที่ ๑
 • สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  26/11/2557
  345
 • ด้วยหน่วยงานประมงในจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าห้าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีพิธีสืบชาตาหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
 • ด้วยหน่วยงานประมงในจังหวัดเชียงใหม่
  26/11/2557
  333
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ จะจัดงานบุญมหากุศลเทศน์มหาชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่
  25/11/2557
  350
 • ทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะจัดงานวิ่งพัฒนาสุภาพ ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  25/11/2557
  342
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ โครงการสวดมนต์ข้ามปี
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  24/11/2557
  368
 • ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๑ กำหนดจัดงาน “นิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก” ครั้งที่ ๒๔ (Gift Fair 2014 )
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  342
 • ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ร่วมกับ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันส้วมโลก
 • ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
  20/11/2557
  367
 • สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา ได้กำหนดจัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum : Way of Life)
 • สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  428
 • สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
 • สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  371
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ จังหวัดเชียงใหม่
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  20/11/2557
  367
 • ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้
 • 20/11/2557
  1092
     << หน้าที่ 30/30
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30