ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ๑๐ (สสว.๑๐) สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชน เรื่อง มุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย
 •     สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ๑๐ (สสว.๑๐) สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชน เรื่อง มุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย ระหว่างวันที่ ๑-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จากประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น ๔๘๕๓ ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นเขตเทศบาลและนอกเทศบาล อันจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น ระดับความเร่งด่วนในการแข้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทยตามความต้องการของสังคมต่อไป
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ๑๐ (สสว.๑๐)
 • วันที่ประกาศ   20/08/2558
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294