ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานฯ
 •     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปทุกวันอาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจศึกษาพระพุธทศาสนาและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้อต้น จะจัดโครงการวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 4 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5380 8411 - 3 ต่อ 202,210
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/02/2559
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294