ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ กรมทางหลวง ได้ทำการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นหน่วยรับแจ้ง ตามรายละเอียดดังนี้ ๑.ศูนย์ฯ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๐๔๙๔๒ ๒.ศูนย์ปฏิบัติการทางหลวงสันป่าตอง โทรศัพท
 •     ด้วยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ กรมทางหลวง ได้ทำการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นหน่วยรับแจ้ง ตามรายละเอียดดังนี้ ๑.ศูนย์ฯ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๐๔๙๔๒ ๒.ศูนย์ปฏิบัติการทางหลวงสันป่าตอง โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๗๔๒๐๑๕ ๓.ศูนย์ปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติงานหมวดการทางฮอดที่ ๑ โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๙๘๐๔๔๘๘ ๔.ศูนย์ปฏิบัติงานหมวดการทางฮอดที่ ๒ โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๓๖๕๙๐๙๑ ๕.ศูนย์ปฏิบัติงานหมวดการทางจอมทอง โทรศํพท์ ๐๘๑ - ๙๕๐๘๒๒๔ ๖.ศูนย์ปฏิบัติงานหมวดการทางแม่แจ่ม โทรศํพท์ ๐๘๒ - ๗๗๐๑๖๗๘ ๗.ศูนย์ปฏิบัติงานหมวดการทางอมก๋อย โทรศํพท์ ๐๘๙ - ๔๒๙๒๘๗๐ ๘.ศูนย์ปฏิบัติงานหมวดการทางดอยเต่า โทรศํพท์ ๐๘๙ - ๔๓๒๐๒๒๙ ๙.จุดบริการทั่วไทยและหน่วยบริการเคลื่อนที่จอมทอง โทรศํพท์ ๐๕๓ - ๒๘๖๗๓๓ ๑๐.จุดบริการทั่วไทยหมวดการทางฮอดที่ ๑ โทรศํพท์ ๐๕๓ - ๔๖๐๗๔๘ โดยปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชขาชนทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ กรมทางหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/12/2557
 • อ่าน   391
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294