ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการเครือข่ายจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)กำหนดจัดการประชุม โครงการประชาพิจารณ์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส่วนภูมิภาค "ภาคเหนือ"
 •     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการเครือข่ายจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)กำหนดจัดการประชุม โครงการประชาพิจารณ์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส่วนภูมิภาค "ภาคเหนือ" เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ จากทุกภาคส่วน โดยกำหนดจัดประชุมในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกิจการคณะกรรมการสภาการศึกษา จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ประกาศ   22/04/2559
 • อ่าน   288
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294