Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
 • รับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  22/02/2561
  25/02/2561
  183
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  14/02/2561
  28/02/2561
  242
 • ได้จัดทำวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน(Smart Job Magazine) และข่าวสารตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ
 • ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ลำปาง
  13/02/2561
  //2561
  194
 • รับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 28
 • ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  12/02/2561
  16/03/2561
  221
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  09/02/2561
  15/02/2561
  199
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 31 อัตรา
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  07/02/2561
  23/02/2561
  311
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  06/02/2561
  13/02/2561
  231
 • รับสมัครหลักสูตรการศึกษานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงให่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  05/02/2561
  //2561
  232
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  31/01/2561
  13/02/2561
  232
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ( พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  30/01/2561
  31/01/2561
  201
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 17อัตรา
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  30/01/2561
  09/02/2561
  360
 • รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/5 หมู่ที่ 1 ถ.วปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
  23/01/2561
  13/07/2561
  192
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว สวท.พะเยา จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  23/01/2561
  02/02/2561
  231
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(แบบจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา
 • ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 142 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  23/01/2561
  02/02/2561
  215
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  23/01/2561
  28/02/2561
  293
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
  23/01/2561
  26/01/2561
  327
 • รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน(ชาย)
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  19/01/2561
  25/02/2561
  254
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง เชียงใหม่
  18/01/2561
  26/01/2561
  148
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส จังหวัดเชียงใหม่
  18/01/2561
  31/01/2561
  225
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ประจำปี 2561 ครั้งที่2
 • ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 122 หมู่ 8 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
  18/01/2561
  29/01/2561
  246