Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  30/08/2562
  //2562
  184
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  21/08/2562
  09/08/2562
  189
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  21/08/2562
  30/08/2562
  312
 • รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 169 จำนวน 68 รายวิชา ปีการศึกษา 2562
 • วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  15/08/2562
  06/09/2562
  197
 • รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 309 หมู่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  14/08/2562
  30/09/2562
  526
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งศุลการักษ์
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  14/08/2562
  30/08/2562
  373
 • รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  01/08/2562
  16/08/2562
  58
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8(จังหวัดเชียงใหม่) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจงหวัดเชียงราย จำนวน 2 อัตรา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  01/08/2562
  22/08/2562
  80
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
  01/08/2562
  20/08/2562
  49
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว(พนักงานส่วนงาน) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 8 อัตรา
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  26/07/2562
  23/08/2562
  141
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  26/07/2562
  22/08/2562
  68
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  26/07/2562
  09/08/2562
  123
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 167 ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  26/07/2562
  01/08/2562
  138
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  19/07/2562
  26/07/2562
  129
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 • 15/07/2562
  19/07/2562
  113
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  08/07/2562
  19/07/2562
  188
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  03/07/2562
  09/07/2562
  91
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 • 24/06/2562
  30/06/2562
  261
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  20/06/2562
  24/06/2562
  158
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  12/06/2562
  14/06/2562
  157