Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 1/1 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  04/10/2561
  12/10/2561
  264
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  04/10/2561
  5/10/2561
  152
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย จังหวัดเชียงใหม่
  04/10/2561
  19/10/2561
  215
 • รับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคลและกลุ่มเยาวชน
 • สถาบันลูกโลกสีเขียว ชั้น 5 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  03/10/2561
  31/12/2561
  147
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  03/10/2561
  12/12/2561
  365
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างบริการรายบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เลขที่ 349 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  29/09/2561
  05/10/2561
  152
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งครูคลินิก จำนวน 2 อัตรา
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง เชียงใหม่
  29/09/2561
  10/10/2561
  143
 • รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 166 จำนวน 83 รายวิชา
 • วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  25/09/2561
  28/09/2561
  163
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัท ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  25/09/2561
  04/10/2561
  166
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 548 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  17/09/2561
  28/09/2561
  191
 • รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2562
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 112 หมู่2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง ช.ม
  14/09/2561
  21/09/2561
  224
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งงานปฎิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  11/09/2561
  14/09/2561
  193
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างบริการรายบุคคลภายนอก จำนวน 7 ตำแหน่ง
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 349 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  11/09/2561
  14/09/2561
  179
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 50 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  11/09/2561
  //2561
  195
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11/09/2561
  18/09/2561
  251
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  04/09/2561
  14/09/2561
  330
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
 • สถาบันเสรมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพ 10200
  04/09/2561
  //2561
  114
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง
  04/09/2561
  18/09/2561
  113
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 04/09/2561
  //2561
  103
 • รับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  31/08/2561
  14/09/2561
  107