Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
  • รับสมัครบุคคลเืพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  • สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    25/06/2555
    13/07/2555
    773
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้่าศึกษา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโยลีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
    21/06/2555
    03/07/2555
    506
  • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    19/06/2555
    22/06/2555
    618
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ และเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
    19/06/2555
    21/06/2555
    656
  • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • โรงพยาบาลแม่ทาง อ.แม่ทา ลำพูน
    19/06/2555
    06/07/2555
    611
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช
    19/06/2555
    22/06/2555
    591
  • รับสมัครงาน
  • สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่
    19/06/2555
    22/06/2555
    694
  • รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
    15/06/2555
    25/06/2555
    616
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเำพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
  • สำนักงาานศาลปกครองเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
    12/06/2555
    22/06/2555
    968
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
    01/06/2555
    28/06/2555
    854
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน ของศูนย์ศรีพัฒน์
  • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่
    01/06/2555
    14/06/2555
    752
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
    30/05/2555
    08/06/2555
    650
  • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 เชียงใหม่
    30/05/2555
    08/06/2555
    833
  • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว จำนว1 อัตรา
  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    30/05/2555
    05/06/2555
    471
  • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
    30/05/2555
    06/07/2555
    550
  • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
    25/05/2555
    06/06/2555
    462
  • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  • โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
    24/05/2555
    05/06/2555
    532
  • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  • โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
    24/05/2555
    28/05/2555
    461
  • รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาัย วัดสวนดอก เชียงใหม่
    22/05/2555
    25/05/2555
    506
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    22/05/2555
    15/06/2555
    485