ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ) ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ลำดับที่สอบได้ 1 นางไพลิน เขื่อนทา ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ รายงานตัวแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ) ด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิในการรับการจ้างในครั้งนี้
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2559
 • หมดเขต    21/11/2559
 • อ่าน   373
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294