ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ( ประเภทโควตา )
 •     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ( ประเภทโควตา ) ดังต่อไปนี้ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ.) สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รับจำนวน 45 คน , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับจำนวน 20 คน 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ.) สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการกีฬา รับสมัครจำนวน 45 คน , สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว รับจำนวน 20 คน 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศษ.บ.) สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา รับจำนวน 40 คน , สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รับจำนวน 25 คน ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 053-213 269
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2559
 • หมดเขต    30/12/2559
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294