ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 •     รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยระดับปริญญตรีเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครนิติใหม่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัฯฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.csc.ku.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ระดับ ป.ตรี 0 4272 5033 , 08-1729-1541 ระดับ ป.โท 0 4272 5033 , 08-1399-3024
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   19/04/2560
 • หมดเขต    23/06/2560
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294