ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งผู้ปฏิบัติ จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งผู้ปฏิบัติ จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ได้แก่(1).ตำแหน่งผู้บริหาร มีดังนี้ 1.หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 3.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 4.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 5.หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ) (2).ตำแหน่งผู้ปฏิบัติ มีดังนี้ 1. นักจัดการงานทั่วไป(ปก/ชก) 2.นักวิชาการพัสดุ(ปก/ชก) 3.นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก/ชก) หากพนักงานเทศบาลท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์โอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งสามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 234 หมู่ที่ 5 ต.อุโมงค์ ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ โทรศัพท์หมายเลข 0 5398 3234 ต่อ 110
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 234 หมู่ที่ 5 ต.อุโมงค์ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/09/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294